ADR saugos specialistų kursai

Pasirinkę mokytis pas mus tapsite kvalifikuotu pavojingų krovinių saugos specialistu. Tam nereikia turėti jokio vairuotojo pažymėjimo. Kursai organizuojami vakarais, todėl galėsite mokytis neatsitraukdami nuo darbo, kasdien bus mokomasi po 4 akademines valandas.

 • Mokome su naujausia kompiuterine programa. Aprūpiname literatūra.
 • Vairuotojai, išklausę mokymo kursus, egzaminą laiko Lietuvos transporto saugos administracijoje prie Susisiekimo ministerijos. Pažymėjimas galioja penkerius metus.
 • Galima mokytis likus vieneriems metams iki turimo pažymėjimo galiojimo pabaigos, o likęs galiojimo laikas bus pridėtas prie naujo pažymėjimo galiojimo laiko.
 • M – galės dirbti pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu su visų klasių pavojingais kroviniais.
 • M1 – galės dirbti pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu su 1-os klasės pavojingais kroviniais.
 • M2 – galės dirbti pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu su 2-os klasės pavojingais kroviniais.
 • M3 – galės dirbti pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu su 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ir 9 klasių pavojingais kroviniais.
 • M4 – galės dirbti pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu su 7-os klasės pavojingais kroviniais.
 • M5 – galės dirbti pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu su pavojingais kroviniais, kurių identifikaciniai numeriai (JT Nr.) 1202, 1203, 1223, 3475, ir aviaciniu kuru, priskirtu JT Nr. 1268 ar 1863.
Išsamiau dėl mokymų teirautis:
Telefonu: +370 680 38 541
Elektroniniu paštu: rigveda@rigveda.lt

Grupės organizuojamos nuolat

 • Mūsų mokinių išlaikomumas LTSA – 80 – 90 %  iš pirmo karto.
 • Įdomios ir naudingos paskaitos.
 • Patyrę dėstytojai – savo srities profesionalai.

ADR egzaminų rezultatai: 2018.01.01 - 2018.06.30

86.275%
Iš pirmo karto išlaikė
11,765%
Iš antro karto išlaikė
1,961%
Iš trečio karto išlaikė

Pagal ADR sutarties techninių priedų (toliau – ADR TP) 1.8.3.3 poskirsnio reikalavimus:

Pagrindinis konsultanto uždavinys – įmonės vadovo atsakomybe, visomis tinkamomis priemonėmis ir veiksmais, atsižvelgiant į šios įmonės atitinkamą veiklą, palengvinti šią veiklą, laikantis nustatytų reikalavimų ir pačiu saugiausiu būdu.

Atsižvelgdamas į įmonės veiklą, konsultantas visų pirma atlieka šias pareigas:
 • prižiūri, kaip vykdomi reikalavimai, kuriais reglamentuojamas pavojingų krovinių vežimas;
 • konsultuoja savo įmonę dėl pavojingų krovinių vežimo;
 • rengia kasmetines įmonės veiklos, susijusios su pavojingų krovinių vežimu, ataskaitas įmonės vadovybei arba, jei reikia, vietinės valdžios institucijoms. Šios kasmetinės ataskaitos turi būti saugomos penkerius metus ir turi būti pateikiamos nacionalinėms institucijoms jų prašymu.
Į konsultanto pareigas taip pat įeina toliau nurodytos įmonės veiklos ir procedūrų stebėsena:
 • procedūrų dėl reikalavimų, kuriais reglamentuojamas vežamų pavojingų krovinių identifikavimas, laikymasis;
 • specialių reikalavimų įmonei įsigyjant transporto priemones, taikomų vežant pavojingus krovinius, laikymasis;
 • įrangos, skirtos pavojingiems kroviniams vežti, pakrauti ar iškrauti, tikrinimo procedūrų laikymasis;
 • tinkamas įmonės darbuotojų instruktavimas, taip pat ir apie reikalavimų pasikeitimus, ir šio instruktavimo apskaita;
 • tinkamų procedūrų nenumatytiems atvejams taikymas įvykus avarijai ar įvykiui, kurie gali pakenkti saugai vežant pavojingus krovinius, juos pakraunant ar iškraunant;
 • rimtų avarijų, įvykių ar rimtų pažeidimų, nustatytų vežant, pakraunant ar iškraunant pavojingus krovinius aplinkybių tyrimas ir, jei reikia, atitinkamų ataskaitų rengimas;
 • pakartotinių būtinų priemonių, siekiant išvengti avarijų, įvykių arba rimtų pažeidimų, įgyvendinimas;
 • teisinių nuostatų ir ypatingų reikalavimų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu, įvertinimas pasirenkant subrangovus ar trečiąsias šalis ir naudojantis jų paslaugomis;
 • patikrinimas, ar darbuotojai, užsiimantys pavojingų krovinių vežimu, jų pakrovimu arba iškrovimu, turi išsamias operacijų atlikimo procedūras ir instrukcijas;
 • atitinkamų priemonių, kuriomis supažindinama apie pavojus, susijusius su pavojingų krovinių vežimu, pakrovimu ir iškrovimu, įdiegimas;
 • tikrinimo, ar transporto priemonėje yra privalomi transporto dokumentai ir saugi įranga ir ar šie dokumentai ir įranga atitinka reikalavimus, procedūrų įgyvendinimas;
 • tikrinimo, ar pakrovimo ir iškrovimo darbai atliekami pagal reikalavimus, procedūrų įgyvendinimas;
 • fizinės saugos plano, nurodyto ADR TP 1.10.3.2 poskirsnyje, parengimas.